BEBE AFFILIATE PROGRAM

เสริมรายได้ สร้างอาชีพ

รายงานผลการโปรโมต

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดูสถิติรายงานผลคำสั่งซื้อได้อย่างละเอียดได้ที่เมนูรายงานผลนี้ โดยระบบจะแสดงกราฟ

  • รายการค้างชำระ หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้ายังไม่มีการดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าเข้าสู่ระบบ
  • รายการที่รอดำเนินการ หมายถึง คำสั่งซื้อที่รอยืนยันการชำระเงินและเตรียมการจัดส่งสินค้า
  • รายการยกเลิกคำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้ากดยกเลิก
  • รายการคำสั่งซื้อที่สำเร็จ หมายถึง คำสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินและดำเนินการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูสถิติรายงานผลคำสั่งซื้อในช่วงเวลาไหน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่านช่องทางนี้